ماهان سلیمان پور

کارآموز برنامه نویسی
ماهان سلیمان پور کار آموز شرکت برنامه نویسی در شرکت آویم تیم هستم.