ثمین فتاحی

مدیر داخلی
ثمین فتاحی برنامه نویس و مدیر داخلی شرکت آویم تیم.