اموزش php جلسه چهارم - اپراتور ها در زبان php

اموزش php جلسه چهارم - اپراتور ها در زبان php

اموزش php جلسه چهارم - اپراتور ها در زبان php

اپراتور ها درزبان php

در زبان phpاپراتور ها به چند دسته زیر تقسیم میشوند و هرکدام عهده دار وظایفی هستند .

  1. اپراتورهای ریاضی
  2. اپراتورهای تخصیصی
  3. اپراتورهای مقایسه
  4. اپراتورهای افزایش / کاهش
  5. اپراتورهای منطقی
  6. اپراتورهای رشته
  7. اپراتورهای آرایه


اپراتور های ریاضی در PHP

برای انجام عملیات ریاضی به کار میروند.

اپراتور

نام

مثال

خروجی

+

جمع

$x + $y

حاصل جمع دو متغیر

-

منها

$x - $y

حاصل تفریق دو متغیر

*

ضرب

$x * $y

حاصل ضرب دو متغیر

/

تقسیم

$x / $y

حاصل تقسیم دو متغیر

%

باقی مانده

$x % $y

باقی مانده تقسیم دو متغیر

**

توان

$x ** $y

متغیر اول به توان دومی


اپراتور های تخصیصی در PHP

برای مقدار دهی استفاده میشود و گاها ترکیبی از اپراتور های ریاضی نیزهستند.

اپراتور

عمل نهایی

توضیح

x = y

x = y

مقداردهی متغیر

X += y

x = x + y

نتیجه جمع x , y در x گنجانده میشود

x -= y

x = x - y

نتیجه تفریق x , y در x گنجانده میشود

x *= y

x = x * y

نتیجه ضرب x , y در x گنجانده میشود

x /= y

x = x / y

نتیجه تقسیم x , y در x گنجانده میشود

x %= y

x = x % y

باقی مانده تقسیم x , y در x گنجانده میشود


اپراتور های مقایسه ای در PHP

برای مقایسه دو متغیر یا رشته و … به کار میرود .

اپراتور

نام

مثال

خروجی

==

برابر

x == y

بازگشت true اگر x , y برابر باشند

===

یکسان

x === y

بازگشت مقدار true اگر x , y برابر باشند و نیز از یک نوع باشند

!=

برابر نیست

x != y

بازگشت true اگر x , y برابر نباشند

<> 

برابر نیست

x <> y

بازگشت true اگر x , y برابر نباشند

!==

یکسان نیست

x !== y

بازگشت مقدار true اگر x , y برابر نباشند و یا از یک نوع نباشند

> 

بزرگتر

x > y

بازگشت true اگر x بزرگتر از y باشد

< 

کوچکتر

x < y

بازگشت true اگر x کوچکتر از y باشد

>=

بزرگتر یا مساوی

x >= y

بازگشت true اگر


با ما همراه باشيد 

سوالات کاربران

سوال یا دیدگاهتان را مطرح کنید :


بازگشت به بالا