اموزش php جلسه دوم - آشنایی با Syntax

اموزش php جلسه دوم - آشنایی با Syntax

آشنایی با php :

یک برنامه php میتواند در همه جای فایل .php قرار بگیرد اما باید ( همیشه ) دستور آغاز و پایانش وارد شود :

<?php
// PHP code goes here
?>

یک فایل PHP میتواند حاوی کدهای HTML , CSS نیز باشد ( در جلسه اینترو پیشنهاد کردیم که با این دو زبان مختصری آشنا شوید مطمئنا زیاد زمانبر نخواهد بود ) :
<!DOCTYPE html>
<html>
<body>
<h1>My first PHP page</h1>
<?php
echo "Hello World !";?>
خروجی قطعه کد بالا :

  1. نکته ۱ ) تمام دستورات با (;) باید بسته شوند.
  2.  نکته ۲ ) تمام دستورات باید <?php شروع شده و با ?> بسته شوند.


تفسیر کد / Comment :

در هر زبان برنامه نویسی راهکار های وجود دارد که بتوانید انرا برای خود ( در آینده ) و برای دیگران مفهوم کنید . به این راهکار های Comment گفته میشود .

در زبان php کامنت به دو صورت زیر میتواند نوشته شود :

Single Line Comment :
// Comment
Multi Line Comment :
/*
Comment
*/

خروجی قطعه کد بالا :<?php
// We want to write a single line comment here
echo "Hello World !";
?>

خروجی قطعه کد بالا :حساسیت به حروف کوچک و بزرگ ( Case Sensitivity ) در PHP

  1. در زبان php هیچکدام موجودیت ها ( متغیر ها - کلاس ها - توابع و ... ) حساس به حروف کوچک و بزرگ نیستند . به عنوان مثال هر سه دستور زیر صحیح میباشد اما برای خوانایی و خوش فرم بودن کدها بهتر است Case Sensitivity رعایت گردد :
<?php
ECHO "Hello World!<br>";
echo "Hello World!<br>";
EcHo "Hello World!<br>";
?>

خروجی قطعه کد بالا :


در جلسات بعدی با ما همراه باشید.

سوالات کاربران

سوال یا دیدگاهتان را مطرح کنید :


بازگشت به بالا